Ons Privacybeleid


Uw privacy is uiteraard zeer belangrijk. Hieronder kunt u onze Privacyverklaring lezen waarin we duidelijkheid geven over de wijzen waarop wij uw gegevens verwerken.

Hoe zorgt K’dans voor uw privacy?

Om de danslessen goed te laten verlopen heeft K’dans allerlei persoonsgegevens nodig van u of uw kind. U deelt dit met ons in het vertrouwen dat wij er goed mee omgaan. Dat vertrouwen willen wij waarmaken. Wij gebruiken uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier. U kunt ervan uitgaan dat privacy en veiligheid hoog op onze agenda staan. K’dans respecteert en bewaakt uw privacy.

Bent u benieuwd hoe het precies zit met de regels rond privacy? Wij leggen het graag aan u uit. Wij houden ons aan de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarin staan de regels over de bescherming van uw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij deze wet ook echt naleven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u een telefoonnummer of geboortedatum van iemand heeft, kunt u met die informatie een bepaald persoon vinden. Dit noemen wij persoonsgegevens: alle gegevens die naar een specifiek persoon wijzen. Andere voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen en geboortedata. In de AVG staat ook wat over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid. Deze informatie mag in beginsel niet verwerkt worden, tenzij dit relevant is voor de danslessen van u of voor uw kind.

Wat betekent verwerken?

Als wij iets doen met persoonsgegevens, valt het al vrij snel onder verwerken. Bijvoorbeeld: het verzamelen, het opslaan, het bijwerken en het gebruiken van persoonsgegevens valt allemaal onder verwerken. Of dat op papier gebeurt of op de computer, dat maakt niet uit. Elke bewerking van veel of weinig persoonsgegevens heet verwerken.

Hoe komt K’dans aan uw gegevens?

K’dans verzamelt geen gegevens over u bij anderen. De enige gegevens die wij verwerken komen bij u vandaan.

Welke persoonsgegevens gebruikt K’dans?

Er zijn drie soorten persoonsgegevens. Lees hieronder welke gegevens van u of uw kind(eren) wij gebruiken.

Categorie 1, naam en contactgegevens:
Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Categorie 2, betaalgegevens:
Rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en wat, wanneer en hoe u in het verleden aan K’dans heeft betaald en van K’dans heeft ontvangen.

Categorie 3, bijzondere persoonsgegevens:
Foto’s en/of video’s tijdens reguliere danslessen, voorstellingen en externe workshops.

Waarvoor gebruikt K’dans uw persoonsgegevens?

K’dans gebruikt de persoonsgegevens van u of uw kind(eren) om: 
-  de danslessen te kunnen bieden;
-  onze dienstverlening te verbeteren;
-  te voldoen aan de wet;
-  marketing en communicatie te kunnen doen.

Waarom mag K’dans uw persoonsgegevens gebruiken?

Volgens de wet mogen wij alleen persoonsgegevens gebruiken als daar goede redenen voor zijn. K’dans gebruikt uw persoonsgegevens omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (dansles)overeenkomst en omdat u en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verkopen uw gegevens aan niemand. Wij delen ze alleen met anderen, als dit nodig is om u dansles te bieden die wij met u hebben afgesproken of omdat het moet volgens de wet. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons gebruiken, maken wij duidelijke afspraken. Zo zorgen wij ervoor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens bij hen in goede handen is. K’dans blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de manier waarop deze bedrijven uw gegevens gebruiken.

Komen uw persoonsgegevens buiten de EU terecht?

Nee, K’dans heeft als uitgangspunt om de persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Uw gegevens worden daar bijvoorbeeld niet opgeslagen of gebruikt, ook niet als dat zou bijdragen aan goed dansonderwijs

Hoe beveiligt K’dans uw persoonsgegevens?

De beveiliging van uw persoonsgegevens neemt K’dans bijzonder serieus. Door een goede organisatie en technische maatregelen zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Zo kunnen ze niet misbruikt worden of in handen vallen van de verkeerde personen.
Wij gebruiken bij K’dans beveiligde computerprogramma’s, servers en verbindingen. Natuurlijk zorgen wij ook altijd voor goedwerkende beveiligingsprogramma’s. De gegevens worden voor een deel op een server van een ander bedrijf bewaard. Met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden nooit bewaard op servers buiten de Europese Unie.

Ook voor alle medewerkers en vrijwilligers van K’dans geldt dat zij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Hoe lang mag K’dans uw persoonsgegevens bewaren?

K’dans bewaart uw gegevens niet meer dan twee jaar nadat u zichzelf of uw kinder(en) heeft uitgeschreven. Soms is het nodig dat wij bepaalde gegevens overdragen aan een andere partij, bijvoorbeeld Stichting Leergeld om in aanmerking te komen voor extra financiële ondersteuning In bepaalde gevallen moeten de gegevens volgens de wet langer bewaard blijven,. Dan doen wij dat.

Welke rechten heeft u als het om uw privacy gaat?

Als leerling van K’dans heeft u dankzij de AVG een aantal rechten:

  • U heeft het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van u of uw kind(eren) verwerken. (Het recht van inzage);
  • Als de persoonsgegevens die wij verwerken niet kloppen, dan kan u deze laten aanpassen. (Het recht van correctie);
  • U heeft uw persoonsgegevens voor een bepaald doel met ons gedeeld. Als wij ze voor dat doel niet langer nodig hebben, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem. (Het recht van verwijdering.) Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als K’dans de gegevens volgens de wet moet bewaren voor een andere partij;
  • Het kan voorkomen dat u het oneens bent met de inhoud of het gebruik van uw persoonsgegevens bij K’dans. Dan heeft u er recht op dat deze persoonsgegevens (tijdelijk) beperkt door K’dans worden gebruikt. In de periode dat K’dans bezig is om uit te zoeken of uw gegevens moeten worden aangepast, ze verwerkt zijn op een manier die niet volgens de wet is of verwijderd hadden moeten worden, heeft u het recht om beperking van de verwerking aan te vragen bij K’dans. Dat recht heeft u ook als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik en dat bezwaar nog in behandeling is. (Het recht van beperking);
  • Op uw verzoek kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan u of een ander die u daarvoor aanwijst. Het gaat hier enkel om digitale gegevens, papieren dossiers vallen hier niet onder. Dit recht kunt u alleen gebruiken als de gegevens worden gebruikt op basis van uw toestemming, of wanneer het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten (het recht van dataportabiliteit);
  • Als K’dans gegevens verwerkt omdat er een (gerechtvaardigd of algemeen) belang bij zou zijn, dan heeft u het recht om daar bezwaar tegen te maken. Daarna wordt bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van uw gegevens. (Het recht van bezwaar).
    Als u één van deze rechten wilt gebruiken, kunt u ons dat laten weten. Wij zijn bereikbaar op: harmsen@kdans.net

Klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Bent u het toch niet eens met ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als u vragen of opmerkingen heeft over de privacyverklaring van K’dans, dan kunt u ons daarover mailen via ellen.harmsen@kdans.net, ons contactformulier of bellen via 06-40490624.

Uw privacy is ons belang!